150+ Những câu nói hay tiếng Anh

stt tiếng anh hay về tình yêu

150+ Những câu nói hay tiếng Anh

1. You only live once, but if you do it right, once is enough. ― Mae West
Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ.
2. Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results. ― Narcotics Anonymous
Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ những kết quả khác nhau.
3. It does not do to dwell on dreams and forget to live. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone
Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.
4. Life is not about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain. – Vivian Greene
Cuộc sống không phải để chờ đợi khó khăn để vượt qua mà là cách bạn học nhằm vượt qua những khó khăn ấy.
5. Life is what happens to us while we are making other plans. ― Allen Saunders
Cuộc sống là những điều xảy ra với chúng ta khi mình đang tạo nên những kế hoạch khác.

cap tiếng anh ngầu
cap tiếng anh ngầu

6. Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. ― Mark Twain
Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.
7. A person who never made a mistake never tried anything new. – Albert Einstein
Một người không bao giờ mắc lỗi cũng sẽ không bao giờ dám thử thách bản thân
8. Sometimes people are beautiful. Not in looks. Not in what they say. Just in what they are. ― Markus Zusak, I Am the Messenger
Đôi khi con người ta thật đẹp. Họ đẹp không phải ở vẻ ngoài. Không phải ở lời họ nói. Chỉ vì họ là chính họ.
9. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. ― Albert Einstein
Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp.
10. You’ve gotta dance like there’s nobody watching,Love like you’ll never be hurt,Sing like there’s nobody listening,And live like it’s heaven on earth. ― William W. Purkey
Bạn hãy nhảy như không ai nhìn thấy bạn, Hãy yêu như bạn không bao giờ bị tổn thương, Hát như không ai nghe thấy, Và sống như thể thiên đường ở trên trái đất”

châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống
châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

11. Today is hard, tomorrow will be worse but the day after tomorrow will be sunshine. – Jack Ma
Hôm nay khó khăn, ngày mãi sẽ còn tồi tệ hơn, nhưng ngày kia sẽ là nắng ấm.
12. To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. ― Oscar Wilde
Sống là điều hiếm có nhất trên thế giới. Phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.
13. Everything you can imagine is real. – Pablo Picasso
Mọi điều bạn có thể tưởng tượng được đều là thật.
14. Life is like a coin. You can spend it anyway you wish, but you only spend it once. – Lillian Dickson.
Cuộc sống giống như một đồng xu. Bạn có thể dùng nó theo bất kỳ cách nào bạn muốn, nhưng bạn chỉ dùng nó được một lần duy nhất.
15. Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. – Theodore Roosevelt
Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và chạm đôi chân trên mặt đất.

những câu nói tiếng anh có vần
những câu nói tiếng anh có vần

16. Getting ahead in a difficult profession requires avid faith in yourself. That is why some people with mediocre talent, but with great inner drive, go so much further than people with vastly superior talent. – Sophia Loren
Vượt lên phía trước trong hoàn cảnh khó khăn là một công việc đòi hỏi lòng tin tưởng khát khao vào bản thân. Đó là lý do vì sao một số người có tài năng bình thường nhưng có ý chí tiến thủ lớn lại đi xa hơn so với những người có tài năng vượt trội hơn hẳn.
17. Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. ― George Bernard Shaw
Cuộc sống không phải là đi tìm chính bạn mà cuộc sống là tạo nên chính bạn.
18. I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I needed to be. ― Douglas Adams, The Long Dark Tea-Time of the Soul
Tôi có thể đã không đến nơi tôi định đi nhưng tôi nghĩ mình đã đến được nơi tôi cần đến.
19. To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. ― Oscar Wilde
Sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.
20. You only live once, but if you do it right, once is enough. ― Mae West
Bạn chỉ sống một lần, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ.

những câu nói tiếng anh hay về bản thân
những câu nói tiếng anh hay về bản thân

21. Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. – Steve Job.
Thời gian là hữu hạn, vậy nên đừng lãng phí vào việc sống cuộc đời của người khác
22. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. – Albert Einstein
Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp.
23. Every struggle in your life has shaped you into the person you are today. thankful for the hard times, they can only make you stronger. – Keanu Reeves
Mỗi cuộc đấu tranh trong cuộc sống của bạn đã định hình con người của bạn ngày hôm nay. Hãy cảm ơn vì thời gian khó khăn, đã giúp bạn mạnh mẽ hơn.
24. Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else. – Les Brown
Hãy có trách nhiệm với cuộc đời mình. Hãy biết rằng chính bạn là người sẽ đưa bạn tới nơi bạn muốn đến chứ không phải ai khác.
25. It does not do to dwell on dreams and forget to live. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone
Không nên chìm đắm trong những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.

những câu nói tiếng anh hay về cuộc sống
những câu nói tiếng anh hay về cuộc sống

26. Sometimes what you want isn’t what you get, but what you get in the end is so much better than what you wanted.
Đôi khi những gì bạn muốn không phải là những gì bạn nhận được, nhưng những gì bạn nhận được cuối cùng tốt hơn rất nhiều so với những gì bạn muốn.
27. Love yourself unconditionally, just as you love those closest to you despite their faults. – Les Brown
Hãy yêu bản thân vô điều kiện, như là cách bạn yêu thương những người thân thiết với mình bất chấp khuyết điểm của họ.
28. The way to get started is to quit talking and begin doing. – Walt Disney
Cách để khởi đầu là ngưng nói về vấn đề đó và bắt tay vào làm.
29. Success is most often achieved by those who don’t know that failure is inevitable. – Coco Chanel
Thành công sẽ đến với những ai biết được khó khăn là điều không thể tránh khỏi
30. To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment. – Ralph Waldo Emerson
Sống là chính mình trong một thế giới luôn cố biến mình thành người khác là thành tựu lớn nhất.

những câu tiếng anh hay ngắn
những câu tiếng anh hay ngắn

31. In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. ― Robert Frost
Trong 3 từ tôi có thể tóm tắt mọi thứ tôi học được về cuộc sống: Nó tiếp tục.
32. It’s better to cross the line and suffer the consequences than to just stare at the line for the rest of your life. – Anonymous
Thà vượt qua ranh giới và dám chấp nhận hậu quả còn hơn là chỉ nhìn chằm chằm mà không làm gì trong suốt quãng đời còn lại.
33. I’m not afraid to fall in LOVE, i am afraid to fall for a wrong person again.
Tôi không sợ đắm chìm vào TÌNH YÊU, tôi chỉ sợ lại nhầm người.
34. There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. ― Albert Einstein
Chỉ có hai cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Điều còn lại là sống như thể tất cả mọi thứ là một phép lạ.
35. Good friends, good books, and a sleepy conscience: This is the ideal life. ― Mark Twain
Những người bạn tốt, những cuốn sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.

stt tiếng anh hay về tình yêu
stt tiếng anh hay về tình yêu

36. The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. – Mark Twain
Hai ngày quan trọng nhất của cuộc đời người là ngày bạn được sinh ra và ngày bạn phát hiện được lý do vì sao mình được sinh ra
37. I believe there should be a better way to start each day… instead of waking up every morning.
Tôi tin rằng nên có một cách tốt hơn để bắt đầu mỗi ngày … thay vì thức dậy mỗi buổi sáng. (Thánh lười đây rồi!!!)
38. Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results. ― Narcotics Anonymous
Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong đợi kết quả khác nhau.
39. Life is very short, so break your silly egos, forgive quickly, believe slowly, love truly, laugh loudly and never avoid anything that makes you smile.
Cuộc sống rất ngắn ngủi, vì thế hãy gỡ bỏ cái tôi ngớ ngẩn của mình, nhanh chóng tha thứ, từ từ tin tưởng, yêu thật lòng, cười thật lớn và đừng bao giờ lảng tránh những thứ có thể làm bạn cười.
40. When life puts you in tough situations, don’t say, why me? Just say, try me!
Khi cuộc sống đặt bạn vào những tình huống khó khăn, đừng thắc mắc, tại sao lại là tôi? Chỉ cần nói, hãy thử thách tôi đi!

cap tiếng anh ngầu
cap tiếng anh ngầu

41. I am single because god is busy writing to best love story for me.
Tôi độc thân vì chúa đang bận viết câu chuyện tình yêu hay nhất cho tôi. ( Do chúa mà thôi kaka)
42. If you want to see a rainbow, you must go through the rain.
Muốn thấy cầu vồng, bạn phải đi qua những cơn mưa.
43. My one hand is enough to fight against the world… If you hold the other one.
Một tay của tôi đủ để chiến đấu chống lại cả thế giới … Nếu bạn nắm bàn tay còn lại.
44. The space between your fingers are meant to be filled with mine…
Khoảng cách giữa các ngón tay của bạn có nghĩa là cần được xe khít bởi tôi …

Đang cập nhật…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0906.727.729